bumper-to-bumper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bumper-to-bumper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bumper-to-bumper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bumper-to-bumper.

Từ điển Anh Việt

 • bumper-to-bumper

  thành ngữ bumper

  bumper-to-bumper

  theo hàng dọc, nối đuôi nhau

  all the cars in this garage must be parked bumper-to-bumper: tất cả các xe trong gara này phải đậu nối đuôi nhau

  thành ngữ bumper

  bumper-to-bumper: theo hàng dọc, nối đuôi nhau

  all the cars in this garage must be parked bumper-to-bumper: tất cả các xe trong gara này phải đậu nối đuôi nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bumper-to-bumper

  used of traffic

  bumper-to-bumper traffic