bumper guard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bumper guard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bumper guard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bumper guard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bumper guard

    vertical bars attached to a bumper to prevent locking bumpers with another vehicle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).