bumper jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bumper jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bumper jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bumper jack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bumper jack

    a jack for lifting a motor vehicle by the bumper

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).