bumptious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bumptious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bumptious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bumptious.

Từ điển Anh Việt

  • bumptious

    /'bʌmpʃəs/

    * tính từ

    tự phụ, tự mãn

Từ điển Anh Anh - Wordnet