self-assertive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-assertive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-assertive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-assertive.

Từ điển Anh Việt

 • self-assertive

  * tính từ

  tự khẳng định

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-assertive

  Similar:

  assertive: aggressively self-assured

  an energetic assertive boy who was always ready to argue

  pointing directly at a listener is an assertive act

  Synonyms: self-asserting

  Antonyms: unassertive

  bumptious: offensively self-assertive