assertive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assertive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assertive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assertive.

Từ điển Anh Việt

 • assertive

  /ə'sə:tiv/

  * tính từ

  xác nhận, khẳng định, quả quyết, quyết đoán

  an assertive manner: thái độ quả quyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • assertive

  aggressively self-assured

  an energetic assertive boy who was always ready to argue

  pointing directly at a listener is an assertive act

  Synonyms: self-asserting, self-assertive

  Antonyms: unassertive