assertively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assertively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assertively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assertively.

Từ điển Anh Việt

 • assertively

  * phó từ

  quả quyết, quyết đoán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • assertively

  in an assertive manner

  `I will take care of my own life,' she said assertively

  Antonyms: unassertively