unassertively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unassertively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unassertively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unassertively.

Từ điển Anh Việt

  • unassertively

    xem unassertive

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unassertively

    in an unassertive manner

    unassertively, she always follows her husband's suggestions

    Antonyms: assertively