call down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call down.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • call down

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự gọi xuống

Từ điển Anh Anh - Wordnet