callose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callose.

Từ điển Anh Việt

  • callose

    * danh từ

    caloza