callosectomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callosectomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callosectomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callosectomy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • callosectomy

    Similar:

    callosotomy: severing the corpus callosum so that communication between the cerebral hemispheres is interrupted (in cases of severe intractable epilepsy)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).