call id nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call id nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call id giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call id.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • call id

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ID cuộc gọi