call-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call-in.

Từ điển Anh Việt

  • call-in

    * danh từ

    như phone-in

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • call-in

    a telephone call to a radio station or a television station in which the caller participates in the on-going program