callosum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callosum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callosum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callosum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • callosum

    * kỹ thuật

    y học:

    thể chai