callouts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callouts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callouts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callouts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • callouts

    * kỹ thuật

    lời thoại