call box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • call box

    * kỹ thuật

    buồng điện thoại

    điện tử & viễn thông:

    phòng điện thoại công cộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet