phone booth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone booth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone booth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone booth.

Từ điển Anh Việt

  • phone booth

    * danh từ

    trạm điện thoại, phòng điện thoại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone booth

    * kỹ thuật

    buồng điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet