phone book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone book.

Từ điển Anh Việt

 • phone book

  danh bạ điện thoại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phone book

  * kinh tế

  niên giám điện thoại

  * kỹ thuật

  danh bạ điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet