phonemicist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phonemicist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phonemicist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phonemicist.

Từ điển Anh Việt

  • phonemicist

    xem phonemics