phone numbers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone numbers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone numbers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone numbers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone numbers

    * kỹ thuật

    số điện thoại