phonetic power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phonetic power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phonetic power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phonetic power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phonetic power

    * kỹ thuật

    vật lý:

    công suất ngữ âm