phonetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phonetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phonetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phonetic.

Từ điển Anh Việt

 • phonetic

  /fou'netik/

  * tính từ

  (thuộc) ngữ âm

  (thuộc) ngữ âm học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phonetic

  * kỹ thuật

  ngữ âm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • phonetic

  of or relating to speech sounds

  phonetic transcription

  Synonyms: phonic

  of or relating to the scientific study of speech sounds

  phonetic analysis