phonetically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phonetically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phonetically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phonetically.

Từ điển Anh Việt

 • phonetically

  * phó từ

  thuộc ngữ âm, liên quan đến ngữ âm

  đúng phát âm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • phonetically

  by phonetics

  phonetically realized