phone-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone-box.

Từ điển Anh Việt

  • phone-box

    * danh từ

    trạm điện thoại công cộng, phòng điện thoại công cộng