phone dialer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone dialer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone dialer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone dialer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone dialer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sổ điện thoại