phone mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone mail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone mail

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thư thoại điện thoại