phone network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone network

    * kỹ thuật

    mạng điện thoại