phone connector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone connector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone connector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone connector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone connector

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nối điện thoại