phoney company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phoney company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phoney company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phoney company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phoney company

    * kinh tế

    công ty giả