phone button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone button

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nút điện thoại