phone list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone list.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone list

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    danh mục điện thoại