phone user nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phone user nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phone user giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phone user.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phone user

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    người dùng điện thoại