telephone directory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telephone directory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telephone directory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telephone directory.

Từ điển Anh Việt

 • telephone directory

  * danh từ

  danh bạ điện thoại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • telephone directory

  * kinh tế

  danh bạ điện thoại

  niên giám

  niên giám, danh bạ điện thoại

  * kỹ thuật

  danh bạ điện thoại

  điện tử & viễn thông:

  thư mục điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • telephone directory

  Similar:

  phonebook: a directory containing an alphabetical list of telephone subscribers and their telephone numbers

  Synonyms: phone book, telephone book