telephoner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telephoner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telephoner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telephoner.

Từ điển Anh Việt

 • telephoner

  /'telifounə/

  * danh từ

  người gọi điện, người nói điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • telephoner

  Similar:

  caller: the person initiating a telephone call

  there were so many callers that he finally disconnected the telephone

  Synonyms: caller-up, phoner