caller-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caller-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caller-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caller-up.

Từ điển Anh Việt

 • caller-up

  /'kɔ:ləʌp/

  * danh từ

  người gọi dây nói

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • caller-up

  Similar:

  caller: the person initiating a telephone call

  there were so many callers that he finally disconnected the telephone

  Synonyms: phoner, telephoner