telephone circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telephone circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telephone circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telephone circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telephone circuit

    * kỹ thuật

    mạch điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet