reprimand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reprimand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reprimand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reprimand.

Từ điển Anh Việt

 • reprimand

  /'reprimɑ:nd/

  * danh từ

  lời khiển trách, lời quở trách

  * ngoại động từ

  khiển trách, quở trách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reprimand

  * kỹ thuật

  mắng mỏ

  xây dựng:

  trách phạt

Từ điển Anh Anh - Wordnet