patois nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patois nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patois giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patois.

Từ điển Anh Việt

 • patois

  /'pætwɑ:/

  * danh từ

  thổ ngữ địa phương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • patois

  a regional dialect of a language (especially French); usually considered substandard

  Similar:

  slang: a characteristic language of a particular group (as among thieves)

  they don't speak our lingo

  Synonyms: cant, jargon, lingo, argot, vernacular