vernacular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vernacular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vernacular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vernacular.

Từ điển Anh Việt

 • vernacular

  /və'nækjulə/

  * tính từ

  bản xứ, mẹ đẻ (ngôn ngữ)

  viết bằng tiếng mẹ đẻ, viết bằng tiếng địa phương

  vernacular papers: các báo tiếng mẹ đẻ

  địa phương (bệnh tật, tên cây...)

  vernacular disease: bệnh địa phương

  * danh từ

  tiếng bản xứ, tiếng mẹ đẻ, thổ ngữ

  to be translated into the vernacular: được dịch sang tiếng bản xứ

  tiếng riêng, tiếng lóng (của một nghề)

  the vernacular of the stage: tiếng riêng của ngành sân khấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • vernacular

  the everyday speech of the people (as distinguished from literary language)

  Similar:

  slang: a characteristic language of a particular group (as among thieves)

  they don't speak our lingo

  Synonyms: cant, jargon, lingo, argot, patois

  common: being or characteristic of or appropriate to everyday language

  common parlance

  a vernacular term

  vernacular speakers

  the vulgar tongue of the masses

  the technical and vulgar names for an animal species

  Synonyms: vulgar