jargon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jargon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jargon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jargon.

Từ điển Anh Việt

 • jargon

  /'dʤɑ:gən/

  * danh từ

  tiếng nói khó hiểu, tiếng nói líu nhíu khó hiểu

  biệt ngữ

  tiếng hót líu lo (chim)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jargon

  * kinh tế

  ẩn ngữ

  biệt ngữ

  tiếng lóng

  tiếng nhà nghề

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jargon

  specialized technical terminology characteristic of a particular subject

  Similar:

  slang: a characteristic language of a particular group (as among thieves)

  they don't speak our lingo

  Synonyms: cant, lingo, argot, patois, vernacular

  jargoon: a colorless (or pale yellow or smoky) variety of zircon