patron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patron.

Từ điển Anh Việt

 • patron

  /'peitrən/

  * danh từ

  người bảo trợ, người đỡ đầu; ông chủ, ông bầu

  khách hàng quen (của một cửa hàng)

  thần thành hoàng, thánh bảo hộ ((cũng) patron saint)

  người được hưởng một chức có lộc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • patron

  * kinh tế

  khách hàng quen

  khách quen

  khách ruột

  người bảo trợ

  thân chủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • patron

  a regular customer

  Synonyms: frequenter

  the proprietor of an inn

  someone who supports or champions something

  Synonyms: sponsor, supporter