patamar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patamar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patamar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patamar.

Từ điển Anh Việt

  • patamar

    * danh từ

    thuyền buôn ở duyên hải ấn độ