slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slip.

Từ điển Anh Việt

 • slip

  /slip/

  * danh từ

  sự trượt chân

  a slip on a piece of banana-peel: trượt vỏ chuối

  điều lầm lỗi; sự lỡ (lời...), sự sơ suất

  slip of the tongue: điều lỡ lời

  áo gối, áo choàng; váy trong, coocxê; tạp dề

  dây xích chó

  bến tàu; chỗ đóng tàu, chỗ sửa chữa tàu

  miếng giấy nhỏ, mảnh gỗ nhỏ, thanh gỗ dẹt

  cành ghép, mầm ghép; cành giâm

  nước áo (đất sét lỏng để tráng ngoài đồ sứ, đồ đất trước khi nung)

  (số nhiều) buồng sau sân khấu

  (số nhiều) quần xi líp

  cá bơn con

  bản in thử

  there's many a slip 'twixt the cup and the lip

  (xem) cup

  to give someone the slip

  trốn ai, lẩn trốn ai

  a slip of a boy

  một cậu bé mảnh khảnh

  * ngoại động từ

  thả

  to slip anchor: thả neo

  đẻ non (súc vật)

  cow slips calf: bò đẻ non

  đút nhanh, đút gọn, đút lén, giúi nhanh, nhét nhanh, nhét gọn

  to slip something into one's pocket: nhét nhanh cái gì vào túi

  to slip a pill into one's mouth: đút gọn viên thuốc vào mồm

  thoát, tuột ra khỏi

  dog slips his collar: chó sổng xích

  the point has slipped my attention: tôi không chú ý đến điểm đó

  your name has slipped my momery: tôi quên tên anh rồi

  * nội động từ

  trượt, tuột

  blanket slips off bed: chăn tuột xuống đất

  trôi qua, chạy qua

  opportunity slipped: dịp tốt trôi qua

  lẻn, lủi, lẩn, lỏn

  to slip out of the room: lẻn ra khỏi phòng

  lỡ lầm, mắc lỗi (vì vô ý)

  to slip now and then in grammar: thỉnh thoảng mắc lỗi về ngữ pháp

  to slip along

  (từ lóng) đi nhanh, phóng vụt đi

  to slip aside

  tránh (đấu gươm)

  to slip away

  chuồn, lẩn, trốn

  trôi qua (thời gian)

  how time slips away!: thời giờ thấm thoắt thoi đưa!

  to slip by

  trôi qua (thời gian) ((cũng) to slip away)

  to slip into

  lẻn vào

  (từ lóng) đấm thình thình

  (từ lóng) tố cáo

  to slip on

  mặc vội áo

  to slip off

  cởi vội áo, cởi tuột ra

  to slip out

  lẻn, lỏn, lẩn

  thoát, tuột ra khỏi

  kéo ra dễ dàng (ngăn kéo)

  to slip over

  nhìn qua loa, xem xét qua loa (một vấn đề...)

  to slip up

  (thông tục) lỡ lầm, mắc lỗi

  thất bại; gặp điều không may

  to slip a cog

  (thông tục) (như) to slip up

  to slip someone over on

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp ai

  to lep slip

  (xem) let

  to let slip the gogs of war

  (thơ ca) bắt đầu chiến tranh, gây cuộc binh đao

 • slip

  sự trượt; sự dời chỗ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slip

  * kinh tế

  biên lai

  chứng từ

  đơn bảo hiểm tạm

  giấy

  phiếu

  ụ tàu

  * kỹ thuật

  băng giấy

  bến tàu

  bột nhào

  chuyển động

  đà trượt

  đẩy trượt

  để trượt

  độ trượt

  đường trượt

  ghi rẽ chéo (đường sắt)

  hệ số trượt

  hỏng hóc

  hộp

  lỗi

  nêm chốt ống

  sự dịch chuyển

  sự dời chỗ

  sự lướt

  sự rò

  sự sụt lở

  vỏ

  hóa học & vật liệu:

  biên độ trượt

  xây dựng:

  bột nhão ở đất sét nhão (để làm đồ gốm)

  sự trượt

  xỉ (nổi)

  cơ khí & công trình:

  đứt ren

  sự tổn thất (trong bơm)

  điện:

  hiện tượng trượt

  toán & tin:

  rối

  điện tử & viễn thông:

  sự nhấc (cầm) ống nghe điện thoại

  điện lạnh:

  tốc độ trượt (ở máy cảm ứng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slip

  a minor inadvertent mistake usually observed in speech or writing or in small accidents or memory lapses etc.

  Synonyms: slip-up, miscue, parapraxis

  potter's clay that is thinned and used for coating or decorating ceramics

  a young and slender person

  he's a mere slip of a lad

  an accidental misstep threatening (or causing) a fall

  he blamed his slip on the ice

  the jolt caused many slips and a few spills

  Synonyms: trip

  a small sheet of paper

  a receipt slip

  Synonyms: slip of paper

  a flight maneuver; aircraft slides sideways in the air

  Synonyms: sideslip

  the act of avoiding capture (especially by cunning)

  Synonyms: elusion, eluding

  insert inconspicuously or quickly or quietly

  He slipped some money into the waiter's hand

  get worse

  My grades are slipping

  Synonyms: drop off, drop away, fall away

  move smoothly and easily

  the bolt slipped into place

  water slipped from the polished marble

  pass on stealthily

  He slipped me the key when nobody was looking

  Synonyms: sneak

  move easily

  slip into something comfortable

  cause to move with a smooth or sliding motion

  he slipped the bolt into place

  pass out of one's memory

  Synonyms: slip one's mind

  Similar:

  faux pas: a socially awkward or tactless act

  Synonyms: gaffe, solecism, gaucherie

  cutting: a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting

  mooring: a place where a craft can be made fast

  Synonyms: moorage, berth

  slickness: a slippery smoothness

  he could feel the slickness of the tiller

  Synonyms: slick, slipperiness

  strip: artifact consisting of a narrow flat piece of material

  chemise: a woman's sleeveless undergarment

  Synonyms: shimmy, shift, teddy

  case: bed linen consisting of a cover for a pillow

  the burglar carried his loot in a pillowcase

  Synonyms: pillowcase, pillow slip

  skid: an unexpected slide

  Synonyms: sideslip

  steal: move stealthily

  The ship slipped away in the darkness

  skid: move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled manner

  the wheels skidded against the sidewalk

  Synonyms: slue, slew, slide

  err: to make a mistake or be incorrect

  Synonyms: mistake

  dislocate: move out of position

  dislocate joints

  the artificial hip joint luxated and had to be put back surgically

  Synonyms: luxate, splay