slip-road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slip-road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slip-road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slip-road.

Từ điển Anh Việt

  • slip-road

    /'sliproud/

    * danh từ

    đường nhỏ, đường mòn (ở địa phương)