slip-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slip-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slip-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slip-up.

Từ điển Anh Việt

 • slip-up

  /'slip,ʌp/

  * danh từ

  (thông tục) sự sai lầm, sự lầm lỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slip-up

  Similar:

  slip: a minor inadvertent mistake usually observed in speech or writing or in small accidents or memory lapses etc.

  Synonyms: miscue, parapraxis