slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slide.

Từ điển Anh Việt

 • slide

  /slaid/

  * danh từ

  sự trượt

  đường trượt trên tuyết

  mặt nghiêng, ván trượt (để trượt hàng hoá...)

  khe trượt; bộ phận trượt (trong máy)

  bản kính mang vật (ở kính hiển vi)

  bản kính dương (đèn chiếu)

  (âm nhạc) luyến ngắt

  * nội động từ slid

  trượt, chuyển động nhẹ nhàng

  piston slides noiselessly up and down: pittông chuyển động lên xuống rất êm

  lướt qua, đi lướt

  to slide over a delicate subject: đi lướt qua một vấn đề tế nhị

  đi qua, trôi qua

  let things slide: để sự việc trôi qua

  rơi vào, sa ngã

  to slide into sin: sa ngã vào vòng tội lỗi

  (âm nhạc) luyến

  to slide from one note to another: luyến từ nốt này sang nốt khác

  * ngoại động từ

  bỏ, thả, đẩy nhẹ, đẩy trượt

  to slide timber: thả gỗ theo sườn núi

  to slide drawer into place: đẩy nhẹ ngăn kéo vào

 • slide

  sự trượt; con trượt // trượt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slide

  * kinh tế

  phần kéo ra được

  * kỹ thuật

  bàn dao

  bàn dao chữ thập

  bàn trượt

  con chạy (trên thước cân)

  con mã

  con trượt điều tiết

  đầu trượt

  đầu xọc

  đẩy

  đẩy trượt

  dương bản

  đường dẫn trượt

  đường trượt

  giá lắc

  giấy bóng kính

  khối nặng di động

  khối nặng trượt

  máng

  máng thả

  máng trượt

  mặt nghiêng, ván trượt

  mặt trượt

  phim dương bản

  pittông

  rãnh trượt

  sự quay trượt

  sự trượt

  ụ trượt

  van cửa

  van điều tiết

  van trượt

  vòng trượt

  điện tử & viễn thông:

  bộ trượt

  vật lý:

  cấu trượt

  miếng kính đặt vật (kính hiển vi)

  toán & tin:

  phim đèn chiếu

  xây dựng:

  phim điapozitip

  điện lạnh:

  tấm phim (để) chiếu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slide

  a small flat rectangular piece of glass on which specimens can be mounted for microscopic study

  Synonyms: microscope slide

  (geology) the descent of a large mass of earth or rocks or snow etc.

  plaything consisting of a sloping chute down which children can slide

  Synonyms: playground slide, sliding board

  the act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it

  his slide didn't stop until the bottom of the hill

  the children lined up for a coast down the snowy slope

  Synonyms: glide, coast

  a transparency mounted in a frame; viewed with a slide projector

  Synonyms: lantern slide

  move smoothly along a surface

  He slid the money over to the other gambler

  Similar:

  swoop: (music) rapid sliding up or down the musical scale

  the violinist was indulgent with his swoops and slides

  chute: sloping channel through which things can descend

  Synonyms: slideway, sloping trough

  skid: move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled manner

  the wheels skidded against the sidewalk

  Synonyms: slip, slue, slew

  slither: to pass or move unobtrusively or smoothly

  They slid through the wicket in the big gate