shift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shift.

Từ điển Anh Việt

 • shift

  /ʃift/

  * danh từ

  sự thay đổi vị trí, sự thay đổi tính tình; sự thăng trầm; sự luân phiên

  shift of crops: sự luân canh

  the shifts and changes of life: sự thăng trầm của cuộc sống

  ca, kíp

  to work in shift: làm theo ca

  mưu mẹo, phương kế

  lời thoái thác, lời quanh co, lời nước đôi

  (địa lý,địa chất) sự trượt nghiêng; tầng trượt nghiêng

  (ngôn ngữ học) sự thay đổi cách phát âm

  (âm nhạc) sự thay đổi vị trí bàn tay (trên phím đàn pianô)

  (thể dục,thể thao) sự di chuyển vị trí (của hàng hậu vệ bóng đá)

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự thay quần áo

  (từ cổ,nghĩa cổ) áo sơ mi nữ

  to be at one's last shift

  cùng đường

  to live on shifts

  sống một cách ám muội

  to make [a] shift to

  tìm phương, tính kế, xoay xở (để làm làm gì)

  to make shift without something

  đành xoay xở vậy tuy thiếu cái gì

  * động từ

  đổi chỗ, dời chỗ, di chuyển; thay

  to shift one's lodging: thay đổi chỗ ở

  to shift the scene: thay cảnh (trên sân khấu)

  wind shifts round to the East: gió chuyển hướng về phía đông

  ((thường) + off) trút bỏ, trút lên

  to shift off the responsibility: trút bỏ trách nhiệm; trút trách nhiệm (cho ai)

  dùng mưu mẹo, dùng mưu kế, xoay xở; xoay xở để kiếm sống

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) nó quanh co, nói lập lờ, nói nước đôi

  sang (số) (ô tô)

  our new car shifts automatically: chiếc xe ô tô mới của chúng tôi sang số tự động

  (từ cổ,nghĩa cổ) thay quần áo

  to shift one's ground

  thay đổi ý kiến lập trường (trong cuộc thảo luận)

  to shift for oneself

  tự xoay xở lấy

  to shift and prevaricate

  nói quanh co lẩn tránh

 • shift

  (máy tính) sự rời chỗ, sự chuyển mạch

  figure s. (máy tính) chuyển mạch in chữ số

  letter s. (máy tính) chuyển mạch in chữ

  phase s. sự đổi pha

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shift

  * kinh tế

  ca

  ca làm (ngày, đêm...)

  đội

  kíp

  sự biến đổi

  sự di động

  toán (thợ làm ca)

  * kỹ thuật

  bập bênh

  chuyển vị

  di chuyển

  dịch

  dịch chuyển

  độ chênh lệch

  độ dịch chuyển

  độ địch tần (vô tuyến vũ trụ)

  khuyết tật đúc

  kíp

  làm dịch (chuyển)

  làm trượt

  phay

  sang số

  sự bập bênh

  sự chuyển dịch

  sự chuyển mạch

  sự di động

  sự dời chỗ

  sự sang số

  sự thay đổi

  xây dựng:

  ca làm việc

  cắt chuyển vị

  độ dời ngang

  đội công nhân

  đội công tác

  phay (dịch) ngang

  sự dịch chuyển

  giao thông & vận tải:

  dịch chuyển (tải trọng)

  đổi hướng (gió)

  y học:

  đổi chỗ, chuyển dịch, sự trao đổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shift

  an event in which something is displaced without rotation

  Synonyms: displacement

  the time period during which you are at work

  Synonyms: work shift, duty period

  the act of moving from one place to another

  his constant shifting disrupted the class

  Synonyms: shifting

  a crew of workers who work for a specific period of time

  change place or direction

  Shift one's position

  Synonyms: dislodge, reposition

  move from one setting or context to another

  shift the emphasis

  shift one's attention

  change in quality

  His tone shifted

  move and exchange for another

  shift the date for our class reunion

  use a shift key on a keyboard

  She could not shift so all her letters are written in lower case

  change phonetically as part of a systematic historical change

  Grimm showed how the consonants shifted

  change gears

  you have to shift when you go down a steep hill

  Similar:

  transformation: a qualitative change

  Synonyms: transmutation

  switch: the act of changing one thing or position for another

  his switch on abortion cost him the election

  Synonyms: switching

  fault: (geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other

  they built it right over a geological fault

  he studied the faulting of the earth's crust

  Synonyms: faulting, geological fault, fracture, break

  shift key: the key on the typewriter keyboard that shifts from lower-case letters to upper-case letters

  chemise: a woman's sleeveless undergarment

  Synonyms: shimmy, slip, teddy

  chemise: a loose-fitting dress hanging straight from the shoulders without a waist

  Synonyms: sack

  switch: make a shift in or exchange of; then we switched"

  First Joe led

  Synonyms: change over

  transfer: move around

  transfer the packet from his trouser pockets to a pocket in his jacket

  stir: move very slightly

  He shifted in his seat

  Synonyms: budge, agitate

  careen: move sideways or in an unsteady way

  The ship careened out of control

  Synonyms: wobble, tilt

  lurch: move abruptly

  The ship suddenly lurched to the left

  Synonyms: pitch

  switch: lay aside, abandon, or leave for another

  switch to a different brand of beer

  She switched psychiatrists

  The car changed lanes

  Synonyms: change