wobble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wobble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wobble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wobble.

Từ điển Anh Việt

 • wobble

  /'wɔbl/ (wabble) /'wɔbl/

  * danh từ

  sực lắc lư, sự nghiêng bên nọ ngả bên kia

  sự rung rinh

  sự rung rung, sự run run (giọng nói)

  (nghĩa bóng) sự do dự, sự lưỡng lự; sự nghiêng ngả (về chính kiến...)

  * nội động từ

  lắc lư, nghiêng bên nọ ngả bên kia

  lung lay (cái bàn...)

  lảo đảo, loạng choạng (người)

  rung rung, run run (giọng nói)

  (nghĩa bóng) lưỡng lự, do dự, nghiêng ngả

  to wobble between two opinions: lưỡng lự giữa hai ý kiến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wobble

  * kỹ thuật

  đảo

  lắc

  lắc lư

  làm đu đưa

  làm trao đảo

  rung (khoan)

  sự dao động

  sự dao động ngang

  sự lắc lư

  sự trao đảo

  hóa học & vật liệu:

  sự ngả nghiêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wobble

  an unsteady rocking motion

  move unsteadily

  His knees wobbled

  The old cart wobbled down the street

  Synonyms: coggle

  Similar:

  careen: move sideways or in an unsteady way

  The ship careened out of control

  Synonyms: shift, tilt

  shimmy: tremble or shake

  His voice wobbled with restrained emotion