wobble alcohol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wobble alcohol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wobble alcohol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wobble alcohol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wobble alcohol

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cồn thực vật

    rượu metanol