wobble effect in slab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wobble effect in slab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wobble effect in slab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wobble effect in slab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wobble effect in slab

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tác động lắc trong bản